Stowarzyszenie „ Poni…ce do kłębka” – zarys historii

Historia Stowarzyszenia „ Poni…ce do kłębka” jest dowodem na potęgę więzi rodzinnych i przyjacielskich, bo to one legły u podstaw tej inicjatywy. Wszystko zaczęło się od kontaktów towarzyskich grupki przyjaciół, którzy oprócz wspólnego spędzania czasu, udzielali się często społecznie w ramach istniejących struktur, tzn. rady sołeckiej i rady rodziców, m.in. organizując imprezy dochodowe na rzecz szkoły. Doświadczenia wyniesione z tego okresu doprowadziły ich do wniosku, że należałoby stworzyć nową formę organizacyjną, która pozwalałaby pełniej realizować ich zamierzenia.

W 2002 r. grupka ta podjęła próbę zbudowania organizacji opartej na młodzieży, w której widziano drzemiące pokłady zapału i energii. Wykorzystano w tym celu entuzjazm wychowanków szkoły w Ponicach skupionych wokół swego nauczyciela Stanisława Skawskiego. Od dłuższego czasu spotykali się oni w pomieszczeniach placówki organizując wieczory muzyczno – poetyckie, inspirowane najczęściej twórczością Jacka Kaczmarskiego. Pierwszy udokumentowany zapis takiego spotkania pochodzi jednak dopiero z 26 kwietnia 2002 r. Na wiosnę 2003 r. grupa ta zorganizowała koncert charytatywny, którego głównym celem było zebranie pieniędzy na leczenie ciężko chorego barda „ Solidarności”. W lipcu tego roku byli oni też aktywni podczas festynu na rzecz szkoły, a 13 grudnia 2003 r., podczas wieczoru muzycznego, powołano nieformalnie Stowarzyszenie Przyjaciół Ponic. Liderką młodzieżowej grupy była wtedy Ula Koterba. Członkowie stowarzyszenia nakreślili sobie bardzo ambitny plan działania: rejestrację prawną stowarzyszenia, utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, opiekę nad zabytkami Ponic (zwłaszcza nad zabytkowym kościółkiem na Sołtysówce), utworzenie strony internetowej Ponic i podjęcie starań o wytyczenie szlaku turystycznego wiodącego wzdłuż koryta Poniczanki w stronę Starych Wierchów. Jesienią 2003 r. z inicjatywy członków stowarzyszenia powstały także drużyny sportowe: siatkówki i piłki nożnej reprezentujące Ponice w rabczańskich rozgrywkach ligowych. W latach 2004 - 2005 stowarzyszenie działało bardzo aktywnie organizując imprezy, które dały początek cyklicznym przedsięwzięciom, na stałe wpisanym w kalendarz Ponic: posiady góralskie (14.02.2004), Puchar Ponic w p. nożnej (31.07.2004), festyn regionalny (14.08.2005). Organizowano ponadto: koncerty muzyczne (zespoły: Bez Słów z Mszany Dolnej i Teren z Łodzi), imprezy rozrywkowe (50 lat rock and rolla) i wieczory poezji śpiewanej. Członkowie stowarzyszenia zaznaczyli także swój udział w organizacji pierwszych gminnych dożynek (Chabówka – 29.08.2004). Kultywowano również stare zwyczaje (kolęda po wsi na odnowę kościółka na Sołtysówce). Młodzi członkowie stowarzyszenia grali w drużynie OSP Ponice, która w sezonie 2004/2005 zdobyła Mistrzostwo Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej. 25 marca 2004 r. członkinie stowarzyszenia rozpoczęły zajęcia aerobiku. Szybko okazało się, że młodzież sama nie zdoła samodzielnie zrealizować wszystkich celów stowarzyszenia, a grupa liderska wypalała się w konfliktach z resztą członków i sympatyków. Stanowczo zbyt długo ślimaczyła się sprawa rejestracji prawnej stowarzyszenia. Inicjatywę przejęli więc starsi członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Ponic. Od 7 listopada 2004 aż do lutego 2006 r. trwały dyskusje nad nowym programem stowarzyszenia i statutem organizacji. 21 lutego 2006 r., na kolejnym zebraniu walnym, przyjęto tekst statutu stowarzyszenia, które od tej pory przyjęło oficjalną nazwę – Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka”, wybrano władze organizacji, nakreślono najbliższe działania i wysłano wniosek do KRS o rejestrację prawną stowarzyszenia. W tym czasie zaakceptowano także oficjalne logo stowarzyszenia, wyłonione w drodze konkursu, a wykonane przez Elżbietę Jamróz, nauczycielkę plastyki ze szkoły w Ponicach – słoneczko z twarzą dziecka i kapeluszem góralskim na głowie. Siedzibą stowarzyszenia stał się użyczony lokal w budynku zespołu szkół w Ponicach. Po kilkumiesięcznej korespondencji z sądem w Krakowie, 30 czerwca 2006 r. wydana została decyzja o rejestracji Stowarzyszenia „ Poni…ce do kłębka”. Już pod tą nazwą zorganizowało ono 30 lipca 2006 r. festyn regionalny „ Chrońmy zabytki Ponic”, z którego całkowity dochód przeznaczono na remont kościółka na Sołtysówce. W trosce o gości odwiedzających Ponice, podjęto decyzję aby kolejne festyny organizowane były zawsze w ostatnią niedzielę lipca. W następnych latach kontynuowano formułę festynów regionalnych, posiadów góralskich, konkursu palm wielkanocnych jako elementu realizacji programu ochrony tradycji i kultury regionalnej Ponic. Roztoczono opiekę nad zespołem regionalnym Prymni działającym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach. Realizując program promocji i rozwijania sportu, rekreacji i turystyki stowarzyszenie organizowało kolejne edycje Pucharu Ponic oraz przejęło opiekę nad drużyną piłki nożnej halowej (Mistrzem Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej), która od sezonu 2007/08 pod nazwą „Ponice Chłopcy Nasi” reprezentuje wieś w rozgrywkach NLPH. Od 2014 r. rozgrywane są kolejne edycje Biegu Wolności. Stowarzyszenie roztoczyło także opiekę nad Szkolnym Kołem Turystycznym „ Włóczykij”.

Stowarzyszenie realizuje także zadania skierowane na wsparcie edukacyjno – wychowawcze działań szkoły, poprzez finansowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych (Bochnia, Bałtów, Ojców - Szlakiem Orlich Gniazd), zakup i darowiznę lektur do szkolnej biblioteki, zakup strojów sportowych dla uczniów „zerówki”, akcję dożywiania dzieci ze środków pozyskanych od FPD „Maciuś”, fundowanie nagród w szkolnych konkursach, projekt ENGLISH TEACHING - „Twórcze wykorzystanie czasu wolnego po lekcjach” z grantu pozyskanego od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, od kilku lat współorganizuje wraz ze szkołą wielki coroczny Rodzinny Festyn Sportowy oraz planowany projekt „Stowarzyszenie – szkoła – nitki współpracy”.

Nasze stowarzyszenie powstało jako inicjatywa mieszkańców Ponic, którzy zapragnęli wyrwać swoją rodzinną wioskę z marazmu i niebytu społeczno-kulturalnego. Gra słów zawarta w nazwie organizacji wskazuje cel, który postawili sobie jej członkowie: dotarcie, przy pomocy różnych akcji (nitek), do wielkiego skarbca kultury (kłębka). Podejmowane działania zmierzają do rozbudzenia aktywności wszystkich mieszkańców, zbudowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego i promocji Ponic jako „ małej ojczyzny” w skali gminy, powiatu i województwa, ba nawet Polski i Europy.

Zapraszamy do naszego kłębka wszystkich, którym bliskie są cele i idee stowarzyszenia.

Opracował: Stanisław Skawski